Oferta

Moja oferta wspiera instytucje zajmujące się zarządzaniem mobilnością miejską:

 1. Zarządy Transportu Miejskiego oraz innych organizatorów transportu zbiorowego;
 2. Urzędy Miast i inne jednostki samorządowe;
 3. Inne firmy konsultacyjne (współpraca przy projektach na większą skalę, koreferat typu peer review, zewnętrzny audyt itp).

Obejmuje ona zarówno „twarde” umiejętności (np. modelowanie), jak i „miękkie” umiejętności (np. zarządzanie konsultacjami społecznymi), między innymi:

Wdrożenie modelu MaaS przez wzmacnianie integracji multimodalnej

W każdym z czterech wymiarów:

 • Integracja sieciowa
 • Integracja rozkładowa
 • Integracja taryfowa
 • Integracja informacyjna

Optymalizacja sieci transportowej

 • Opracowanie nowych map sieci wraz z opisem tras;
 • Identyfikację linii magistralnych i wspierających;
 • Oszacowanie docelowych częstotliwości każdej linii;
 • Wyliczenie kosztów bieżących (wzkm) i wymaganego stanu taboru dla nowej sieci.

Przykłady znajdują się tutaj.

Analiza wpływu planowanych zmian w sieci transportowej

 • Ilościowa: porównanie czasu i kosztu przejazdu transportem publicznym przed i po zmianach dla wszystkich lub wybranych podróży w obrębie systemu.
 • Jakościowa: test efektywności sieci, zgodnie z założeniami metody AKP.
 • Przewidywania dotyczące ilości pasażerów w nowej sieci.
 • Wyliczenie nowej wysokości dotacji ze środków publicznych, z uwzględnieniem aktualnego lub nowego poziomu cen biletów (patrz również poniżej) oraz nowych kosztów bieżących.

Zarządzanie zmianą w transporcie publicznym

 • Zdobycie wsparcia kluczowych osób i grup, m.in. radni, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, pracownicy przewoźników.
 • Strategia konsultacji społecznych.
 • Kształtowanie postrzegania zmiany jako szansy (zamiast jako zagrożenia).
 • Znalezienie punktu równowagi między zmianą zbyt radykalną a niewiele wnoszącą.

Modelowanie wyborów transportowych (modal choice)

 • Symulacja decyzji „samochód czy transport publiczny” dla populacji lub próbki podróży;
 • Skalibrowana do wyników najnowszych badań ruchu;
 • Pozwalająca wskazać miejsca, gdzie niewielka poprawa oferty komunikacji zbiorowej może znacząco zmniejszyć kongestię (korki).
 • Połączona w badaniami opinii mieszkańców na temat ich wyborów transportowych.

duże zbiory danych (big data) w transporcie

a) Analiza danych z kart miejskich:

 • Danych o dokładnych trasach przejazdu (punkt startu – punkt docelowy), które mogą być pomocne w lepszym dopasowaniu siatki połączeń do potrzeb pasażerów.
 • Danych o długości i czasie podróży, które mogą pomóc w uatrakcyjnieniu struktury taryfowej przez odzwierciedlanie cech rzeczywistych podróży.

b) Praktyczne wnioski z modeli ruchu (modeli transportowych):

 • Analiza danych na temat startu i celu podróży, w transporcie publicznym oraz indywidualnym. Pomocna przy projektowaniu sieci transportu publicznego i planowaniu zmian w sieci.
 • Mapy izochronowe, z zaznaczeniem obszaru dostępnego przy pomocy transportu publicznego w ciągu danego czasu z wybranego punktu startu (przykład znajduje się tutaj). Pomaga w badaniu problemu wykluczenia komunikacyjnego, w podejmowaniu decyzji (indywidualnych, publicznych, komercyjnych) na temat wyboru lokalizacji oraz w porównywaniu alternatywnych wariantów sieci transportowych.
 • Wyliczenie dystrybucji liczby przesiadek dla całego systemu, ważonej liczbą podróży. Pomocne w porównywaniu alternatywnych wariantów sieci transportowych jako dodatkowy parametr optymalizacyjny (oprócz częstotliwości kursowania i kosztów), a także przy ocenach porównawczych systemów komunikacyjnych różnych miast.

analiza struktury i poziomu taryfy

W tym wyliczenie optymalnego poziomu cen biletów, przy którym transport publiczny oferuje lepszą wartość niż indywidualny, z uwzględnieniem czasu przejazdu i lokalnych warunków ekonomicznych. Tak ukształtowana taryfa pozwoliłaby zwiększyć ilość pasażerów przy niezmienionej wysokości dotacji ze środków publicznych; ewentualna obniżka cen byłaby ograniczona wymogiem takich samych lub większych przychodów ze sprzedaży.

Ocena projektów transportowych

W tym analiza kosztów i korzyści z wykorzystaniem prostego wskaźnika opłacalności ekonomicznej ułatwiającego decydentom wybranie najbardziej efektywnego wariantu, np. przebiegu nowej linii tramwajowej.

Przykład zastosowania tego podejścia znajduje się tutaj.

więcej informacji?

Spytaj mnie, co mogę zrobić dla Twojego miasta: kontakt.